Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst en elke levering van goederen of diensten tussen NVH Van Heukelom en de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.
1.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de klant verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen, alsook van de toepassing ervan op zijn bestelling en er alle onderdelen van te hebben aanvaard.
1.3. De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Iedere door de klant gestelde voorwaarde of beding dat strijdig is met deze algemene voorwaarden is slechts geldig wanneer deze door NVH Van Heukelom vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de bestelling die er het voorwerp van uitmaakt.
1.4. De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

2. Bestellingen & offertes

2.1. Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen en offertes van NVH Van Heukelom, zowel ten aanzien van de prijs, de inhoud, de uitvoering als de levering, steeds vrijblijvend en geschieden zij onder voorbehoud van voldoende voorraad. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet langer beschikbaar is.
2.2. De door NVH Van Heukelom opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, directe of indirecte belastingen, toeslagen of accijnzen.
2.3. Iedere overeenkomst tussen NVH Van Heukelom en de klant wordt afgesloten op de zetel van NVH Van Heukelom, gelegen te België, 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 170.

3. Levering, transportkosten en overdracht van risico

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats op de maatschappelijke zetel van NVH Van Heukelom. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van de gebouwen van NVH Van Heukelom voor rekening van de klant.
3.2. Indien en voor zover NVH Van Heukelom instaat voor het transport van de goederen, dan doet dit geen afbreuk aan hetgeen werd bepaald in artikel 4.1. De wijze van vervoer wordt door NVH Van Heukelom bepaald. De klant is verplicht om de goederen op de afgesproken plaats van levering in ontvangst te nemen op het afgesproken ogenblik.
3.3. De door NVH Van Heukelom opgegeven leveringsdatum is enkel en alleen een streefdatum. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen prijs, schadevergoeding, annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van NVH Van Heukelom. Er is in geen geval sprake van een resultaatsverbintenis in hoofde van deze laatste. NVH Van Heukelom kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen dewelke te wijten zijn aan het in gebreke blijven van leveranciers van NVH Van Heukelom, de klant of enige andere derde.
3.4. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijn automatisch vervallen.

4. Betaling

4.1. De verschuldigde vergoeding zal, verhoogd met de BTW, per factuur aangerekend worden aan de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van NVH Van Heukelom betaalbaar op hun vervaldag.
4.2. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.
4.3. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en worden eventuele toegestane betalingsvoorwaarden voor niet geschreven gehouden. NVH Van Heukelom behoudt zich tevens het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
4.4. Elke som welke is verschuldigd door de klant, doch niet of niet tijdig op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, en met verwijlinteresten à rato van 8 % per jaar, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.
4.5. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
4.6. Ingeval de klant verschillende opeisbare schulden heeft, heeft NVH Van Heukelom het recht om in afwijking van artikel 5.208 NBW betalingen aan te rekenen op een schuld van haar keuze. NVH Van Heukelom behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur op te maken of betalingswaarborgen te eisen. Bij niet-betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag behoudt NVH Van Heukelom zich het recht voor om de uitvoering van de werken of leveringen te staken in afwachting van volledige betalingen, zonder dat door de klant hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist.

5. Keuring & klachten

5.1. De klant dient bij de levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, enz.).
5.2. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen, op straffe van verval en van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de
8 dagen na ontdekking of na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden gemeld aan NVH Van Heukelom.
5.3. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. NVH Van Heukelom behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire intresten en kosten, integraal betaald zijn.
6.2. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant niet gerechtigd om deze goederen te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen.

7. Geschillen

7.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen NVH Van Heukelom en de klant is steeds het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen en het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten met NVH Van Heukelom.